REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má „Kupující“ právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží (bez udání důvodů a sankce). "Prodávající" má povinnost vrátit do 14 dnů od odstoupení zaplacené finanční částky, mezi které se kromě kupní ceny za zboží započítávají také náklady za doručení zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. „Kupující“ realizuje výše uvedené právo osobním vrácením zboží nebo jeho doručením na vlastní náklady „Prodávajícímu“ prostřednictvím některého z přepravců.

 

V případě, že se „Kupující“ rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí bezpodmínečně splnit následující podmínky:

 zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,

 zboží musí být zabaleno v původním obalu,

 

V případě výroby fototapety na zakázku, kdy je toto zboží upravené podle přání spotřebitele, nelze v tomto případě dle § 53 Občanského zákoníku využít odstoupení od smlouvy do 14 dní bez uvedení důvodu.

 

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz „Prodávající“ doporučuje „Kupujícímu“ přiložit k vrácenému zboží vlastnoručně podepsaný průvodní dopis s tímto obsahem:

 

"Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky …(číslo objednávky), dne (datum objednávky) na položku/ky (zboží). Finanční částku za vrácené zboží, prosím, vraťte na účet (číslo učtu)."

 

„Prodávající“ doporučuje „Kupujícímu“ v tomto případě zaslat zboží pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku).

 

„Kupující“ nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného přesně podle přání „Kupujícího“ nebo pro jeho osobu.

 

 

 

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE)

 

Reklamační podmínky „Prodávajícího“ jsou plně v souladu se Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník - dále jen "Zákon"). V situacích, které nejsou přímo řešeny reklamačními podmínkami „Prodávajícího“, se postupuje dle ustanovení tohoto „Zákona“.

 

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od „Prodávajícího“ a v záruční době.

 

 

3. ZÁRUČNÍ DOBA

 

Platí záruční doba stanovená „Zákonem“ a činí 24 měsíců (až na výjimky uvedené v „Zákoně“).

 

 

4. ZJEVNÉ NEDOSTATKY A VADY ZBOŽÍ

 

Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při samotném přebírání zboží, má „Kupující“ právo takovéto zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět „Prodávajícímu“, který má povinnost uvést závadný stav do pořádku a odeslat znovu zboží „Kupujícímu“ v co nejkratším možném termínu.

 

V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době nějaké vady, může „Kupující“ postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat „Reklamaci“.

 

 

5. PODMÍNKY REKLAMACE TAPET

 

V případě, že „Kupující“ bude uplatňovat "Reklamaci" na zakoupené tapety, musí dodržet následující podmínky „Prodávajícího“, které jsou zcela nezbytné pro kladné vyřízení "Reklamace":

role tapety musí být vcelku (tedy nerozstříhaná)

"Reklamaci" nelze uplatnit na již nalepené tapety na zdi (resp. na jiném podkladu). Proto je „Kupující“ povinen zkontrolovat každou roli tapety již před samotnou aplikací, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po nalepení na podklad.

 

 

6. ZASÍLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

 

V případě zasílání reklamovaného zboží „Prodávajícímu“ prostřednictvím přepravní služby je „Kupující“ povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání e-mailem, telefonicky či poštou).

 

V případě zasílání reklamovaného zboží „Prodávajícímu“ se za den přijetí „Reklamace“ považuje den obdržení poslední součásti zboží „Prodávajícím“. Za den vyřízení „Reklamace“ se považuje den předání vyřízené „Reklamace“ přepravní službě. V tomto případě je „Kupující“ také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a žádostí o „Reklamaci“ a kopií daňového dokladu. „Kupující“ je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k „Prodávajícímu“ zodpovědný „Kupující“, který uplatňuje „Reklamaci“.

 

Reklamované zboží zašlete na adresu Fototapeta 12, Koňakovská 11, Český Těšín 735 62

 

 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  

„Reklamace“ musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Peníze za vrácené zboží budou „Kupujícímu“ vráceny do 14 dní od doručení oznámení o vrácení zboží a to v případě, že vrácené zboží bylo „Prodávajícímu“ do této doby vráceno. Maximální doba pro vyřízení reklamace je 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci „Prodávajícímu“, pokud se „Prodávající“ nedohodne s „Kupujícím“ na lhůtě delší. Není-li po uplynutí stanovené doby „Reklamace“ vyřízena, vznikají „Kupujícímu“ stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

„Kupující“ je povinen převzít si vyřízenou „Reklamaci“ co nejdříve na výzvu „Prodávajícího“, případně dohodnout podmínky přepravy s „Prodávajícím“.

 

„Prodávající“ označí „Reklamaci“ za neoprávněnou v případě, že:

 vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím,

 vada byla způsobena v důsledku živelné katastrofy nebo násilného poškození